Extra kårstämma 2018-06-17

1 juni, 2018 av maxsahlstrom

Föredragningslista vid Sjöscoutkåren af Chapmans extra kårstämma 2018-06-17

§1 Kårstämman öppnas

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3 Justering av röstlängd

§4 Val av två protokolljusterare

§5 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

§6 Val av a. kassör b. revisor c. revisorsuppleant d. extra uppdrag: Uthyrningsansvarig

§7 Övriga frågor

§8 Kårstämman avslutas

 

[bifogade-filer]